Dyrektor

Kancelaria


Dział Księgowo-Finansowy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Główny specjalista ds. pracowniczych i socjalnych  

Bibliotekarz Systemowy

Specjalista ds. eksploatacji systemu Prolib

Główny specjalista ds. Marketingu i Promocji  

Dział Instrukcyjno-Metodyczny 

Dział Gromadzenia Opracowania i Organizacji Zbiorów

Dział Informacyjno-Bibliograficzny  

Dział Udostępniania Zbiorów

Dział Sieci Terytorialnej

Dyrektor
Gmach Główny MBP – III piętro 
mgr Dariusz Kot

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 304 
e-mail: dariusz.kotbiblioteka.bytom.pl


Kieruje bieżącą działalnością placówki, ustala wewnętrzną organizację pracy, opracowuje, wdraża i kontroluje wszystkie zadania w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i administracyjnej, sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych w sposób celowy i gospodarny. Odpowiada za kontakty z władzami miasta i realizuje ich zalecenia odnoszące się do działalności biblioteki. Współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą.

Kancelaria 
Gmach Główny MBP – III piętro 
mgr Emilia Szyszka 


tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 304 
e-mail: kancelariabiblioteka.bytom.pl

Komórka organizacyjna koordynuje obieg dokumentów służbowych, kontroluje i ewidencjonuje korespondencję, obsługuje instytucję w zakresie praktycznej realizacji zadań wynikających z postanowień instrukcji kancelaryjnej.

Kancelaria bezpośrednio podlega dyrektorowi biblioteki.

Dział Księgowo-Finansowy
Gmach Główny MBP – III piętro 

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 301

Główny księgowy:
mgr Justyna Krajnik

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 302
e-mail:
justyna.krajnikbiblioteka.bytom.pl


Odpowiada za stan finansowy instytucji, opracowuje plany, sprawozdania finansowe biblioteki i zabezpiecza ich prawidłową realizację. Przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, sporządza analizy budżetu biblioteki. Kontroluje prawidłowość zawieranych umów, nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów księgowych i terminowe ściąganie należności. Współpracuje z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Gmach Główny MBP – II piętro
Kierownik administracyjny:
mgr Monika Wieczorek

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 205
e-mail:
monika.wieczorekbiblioteka.bytom.pl


Dział administruje budynkiem i obiektami Biblioteki, ich konserwacją, remontami pomieszczeń i maszyn, organizacją prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości, zabezpieczeniem mienia Biblioteki, prowadzeniem dokumentacji materiałowej, kontroluje dyscyplinę i wykorzystanie czasu pracy, egzekwuje warunki umów najmu w odniesieniu do najemców w stopniu przewidzianym zakresu pracy działu, realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Główny specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Gmach Główny MBP –  II piętro 

mgr Karolina Dembecka

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 206 
e-mail:
karolinadbiblioteka.bytom.pl

Komórka prowadzi sprawy osobowe pracowników, oraz sprawy związane z obsługą funduszu świadczeń socjalnych w zakresie dokumentacji oraz kontroli częstotliwości wykorzystania środków. Prowadzi dokumentację dotyczącą zatrudnienia, kompletuje wnioski emerytalne i rentowe pracowników, koordynuje prace związane z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, przygotowuje okresowe sprawozdania, organizuje wstępne i okresowe szkolenia BHP i p. poż. oraz profilaktyczne badania pracowników biblioteki.

Bibliotekarz Systemowy
Gmach Główny MBP  –  I piętro
mgr Małgorzata Adamiec-Kawka

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 704
e-mail: malgorzata.kawkabiblioteka.bytom.pl

Do zadań bibliotekarza systemowego należy między innymi: organizacja, koordynacja i kontrola prac wszystkich modułów informatycznego systemu zarządzania biblioteką Prolib M21, zgodność wszystkich operacji w systemie komputerowym, z obowiązującymi normamii przepisami oraz przygotowanie decyzji w sprawach dotyczących dostosowania funkcjonowania biblioteki do wymogów systemu, współpraca z administratorem sieci oraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi biblioteki. A także prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania biblioteką Prolib M21.

Specjalista ds. eksploatacji systemu Prolib
Gmach Główny MBP –  II piętro
mgr Tomasz Rojek

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 204
e-mail: tomasz.rojekbiblioteka.bytom.pl

Do zadań Specjalisty ds. eksploatacji systemu PROLIB należy w szczególności eksploatacja wszystkich modułów informatycznego systemu zarządzania biblioteką PROLIB M21 ENTERPRISE oraz nadzór nad urządzeniami i sprzętem niezbędnym do funkcjonowania tego systemu. Specjalista ds. eksploatacji systemu PROLIB współpracuje z Bibliotekarzem Systemowym. Osoba piastująca tę funkcję zajmuje się także m.in. projektowaniem i planowaniem nowych zastosowań i rozwiązań systemowych oraz przyjmowaniem i analizowaniem propozycji jego modyfikacji i usprawnień. Inną funkcją przynależną do tego stanowiska jest doraźna kontrola przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

Główny specjalista ds. Marketingu i Promocji
Gmach Główny MBP  II piętro
mgr Bogusława Wnęk - Zych

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 121
e-mail: promocjabiblioteka.bytom.pl


Główny specjalista ds. marketingu i promocji odpowiedzialny jest za realizację działań marketingowych, promocyjnych, kształtujących spójny wizualnie wizerunek biblioteki. Przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym instytucji. Opracowuje strategie i plany operacyjne działań PR, sprawuje nadzór nad stroną internetową biblioteki oraz jej bieżącą aktualizacją. Organizuje i przeprowadza szereg imprez edukacyjno-kulturalnych, mających na celu promocję biblioteki w jej otoczeniu. Organizuje i archiwizuje materiały prasowe i promocyjne dokumentujące wszystkie aspekty działalności Biblioteki. 

Dział Instrukcyjno-Metodyczny
Gmach Główny MBP  I piętro 
Kierownik: Maria Ciemięga

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 118
e-mail:
maria.ciemiegabiblioteka.bytom.pl


Dział Instrukcyjno-Metodyczny sprawuje nadzór merytoryczny nad działami MBP, koordynuje ich pracę i udziela wszechstronnej pomocy metodycznej personelowi biblioteki poprzez działalność szkoleniową i instruktażową, organizuje praktyki zawodowe dla studentów bibliotekoznawstwa i słuchaczy policealnych studiów zawodowych. Do zadań działu należy także sprawozdawczość i przygotowywanie opracowań statystycznych, obejmujących wszystkie działy biblioteki. Dział jest odpowiedzialny za pełną realizację procesu inwentaryzacji ciągłej zbiorów bibliotecznych MBP.

Dział Gromadzenia Opracowania i Organizacji Zbiorów
Gmach Główny MBP  III piętro 
Kierownik: mgr Ewa Osman-Michalska

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 305
e-mail:
ewa.osmanbiblioteka.bytom.pl


Odpowiada za praktyczną realizację polityki gromadzenia zbiorów, której podstawowe kierunki ustala Dyrektor Biblioteki. Do zadań Działu należy: badanie rynku wydawniczego i prasowego, zbieranie i analizowanie dezyderatów, dokonywanie zakupów. W Dziale dokonuje się centralnego opracowania formalnego i rzeczowego zakupionych lub otrzymanych w darze dokumentów oraz ich dystrybucji do poszczególnych agend i filii.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Gmach Główny MBP  Rotunda  I piętro 
Kierownik: mgr Teodozja Galińska

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 408 
e-mail: teodozja.galinskabiblioteka.bytom.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny i prowadzi kompleksową obsługę informacyjną czytelników oraz działów biblioteki. 

W skład działu wchodzą:

Informatorium oraz Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej 

Informatorium
Gmach Główny MBP  Rotunda  I piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 407 
(32) 787 06 05
e-mail:
informatoriumbiblioteka.bytom.pl


Stanowi ośrodek informacji o charakterze uniwersalnym dla miasta, jego mieszkańców i instytucji. Posiada wyspecjalizowany księgozbiór informacyjno - bibliograficzny. Udostępnia prezencyjnie wydawnictwa leksykalne, encyklopedyczne, bibliograficzne oraz dokumenty źródłowe. Oferuje bazy danych o charakterze informacyjnym i serwisy informacyjne dostępne za pośrednictwem Internetu. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych dotyczących:
• zawartości zbiorów biblioteki własnej oraz innych bibliotek
• źródeł bibliograficznych, informacyjnych i dokumentacyjnych
• piśmiennictwa polskiego i obcego
• biografii wybitnych ludzi nauki, kultury, działaczy politycznych i społecznych
• wydarzeń historycznych, politycznych, naukowych i kulturalnych
• innych bibliotek, archiwów, ośrodków informacji i dokumentacji


Organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia użytkowników informacji (newcomers help) i wycieczki po bibliotece. Pracownicy DIB pomagają wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniu materiałów do referatów, odczytów, prac naukowych oraz maturalnych poprzez odnajdywanie piśmiennictwa na tematy interesujące czytelników. Wyjaśniają zagadnienia związane z książką i informacją. Opracowują (odpłatnie) pisemne spisy bibliograficzne, analizy dokumentacyjne, zestawienia tematyczne, materiały abstraktowe oraz inne opracowania informacyjno - dokumentacyjne na określone tematy. W ramach działu funkcjonuje wypożyczalnia międzybiblioteczna. Na życzenie czytelników (odpłatnie) sprowadzane są książki lub kopie dokumentów znajdujących się w księgozbiorach innych bibliotek. Z dokumentów tych zainteresowani mogą korzystać tylko na miejscu. 

Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej
Gmach Główny MBP  Rotunda   parter

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 401
e-mail:
phbbiblioteka.bytom.pl


Pracowania posiada bogaty księgozbiór dotyczący Bytomia oraz Górnego Śląska. W zbiorach PHB, znajdują się m.in. wydawnictwa "Katolika", Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, prace Instytutu Śląskiego w Katowicach. Agenda gromadzi, udostępnia i na bieżąco aktualizuje dokumenty życia społecznego tj.: mapy, pocztówki, fotografie, plakaty, afisze, katalogi wystaw i imprez organizowanych na terenie Bytomia. Wydawnictwa udostępniane są na miejscu, stanowią bezcenne źródło informacji o życiu społeczno - kulturalnym, ekonomicznym i historycznym miasta i regionu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, pracownicy Agendy zapraszają na nieodpłatne zajęcia dydaktyczne poświęcone historii i kulturze Bytomia oraz Śląska. 

Dział Udostępniania Zbiorów
Gmach Główny MBP  I piętro 
Kierownik: Anna Kluba


tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 120
e-mail:
anna.klubabiblioteka.bytom.pl


Dział Udostępniania Zbiorów dostarcza zgromadzone materiały biblioteczne, wszystkim użytkownikom zarówno na miejscu w formie prezencyjnej, jak i na zewnątrz, poza terenem instytucji. 

Czytelnia Ogólna
Gmach Główny MBP  rotunda I piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 412
e-mail:
czytelniabiblioteka.bytom.pl


Udostępnia na miejscu księgozbiór naukowy, popularnonaukowy i fachowy z różnych dziedzin wiedzy. Proponuje użytkownikom bogaty wybór encyklopedii uniwersalnych i specjalistycznych (m. in. Encyklopedia Britannica, słowniki Webstera, Larouss'a, oxfordzkie i in.), liczne publikacje słownikowe (w tym słowniki filologiczne, językowe, dwujęzyczne oraz specjalne poświęcone określonym dziedzinom wiedzy), wiele przewodników geograficzno-krajoznawczych, teatralnych lub operowych itp. Sporą grupę książek stanowią publikacje naukowe z zakresu nauk humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, społecznych i technicznych. Dla osób pragnących pogłębić swoje kwalifikacje zawodowe gromadzona jest literatura fachowa i różnego rodzaju poradniki uczące praktycznych umiejętności zawodowych i pozazawodowych. Czytelnia oferuje również cenny zbór wydawnictw ikonograficznych i kartograficznych tj.: albumy, atlasy, mapy. Nieodpłatnie można skorzystać z komputerów posiadających stały dostęp do Internetu. Podstawowym źródłem informacji o zgromadzonych w Czytelni Ogólnej zbiorach są katalogi: alfabetyczny i przedmiotowy oraz kartoteki zagadnieniowe. Czytelnia udostępnia prezencyjnie ponad sto tytułów gazet i czasopism. Oprócz dzienników, można skorzystać z periodyków o tematyce społeczno - kulturalnej, naukowo - technicznej, ekonomicznej, prawnej, obyczajowej itp. Czytelnik może znaleźć tu czasopisma rozwijające zainteresowania sportowe, historyczne, geograficzne czy przyrodnicze. Istnieje możliwość zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawnymi drukowanymi w "Dziennikach Ustaw" oraz "Monitorze Polskim". Agenda dysponuje również prasą z lat minionych. 

Wypożyczalnia Literatury Beletrystycznej
Gmach Główny MBP  I piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 117
e-mail:
wbbiblioteka.bytom.pl


Udostępnia czytelnikom blisko czterdziestopięciotysięczny zbiór książek z literatury polskiej i obcej. Wypożyczyć tu można zarówno poezję jak i powieści sensacyjne, dramaty oraz fantastykę. Zainteresowanym poleca biografie, literaturę faktu, eseje i publicystykę. Dla chętnych, pragnących poczytać literaturę w oryginale, oferuje książki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim oraz rosyjskim. Księgozbiór jest stale poszerzany o nowości z list bestsellerów oraz dzieła najwybitniejszych pisarzy i poetów. Wolny dostęp do półek umożliwia użytkownikom bezpośredni, osobisty kontakt ze zbiorami bibliotecznymi. 

Wypożyczalnia Literatury Popularnonaukowej 
Gmach Główny MBP II piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 202
e-mail:
wpnbiblioteka.bytom.pl


Wypożyczalnia Popularnonaukowa oferuje bogaty księgozbiór obejmujący wszystkie dziedziny wiedzy i dyscypliny naukowe. Korzystanie z wydawnictw znajdujących się w WPN pozwoli czytelnikom pogłębić wiedzę, na przykład z zakresu: historii, geografii, medycyny, sztuki czy literatury. Agenda oferuje poradniki dot. wychowywania dzieci, pielęgnacji roślin, hodowli zwierząt domowych czy remontu mieszkania.
Przejrzysty, czytelny i usystematyzowany układ książek na półkach pozwala na nieskrępowany wybór materiałów przez samego zainteresowanego. W agendzie wyodrębniono zbiory związane z Unią Europejską i Bytomiem. 

Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
Gmach Główny MBP rotunda parter

tel. (32) 787-06-01 do 03 wew. 405
e-mail:
audiobiblioteka.bytom.pl


Agenda dysponuje bogatą kolekcją kaset magnetofonowych, płyt analogowych i kompaktowych z nagraniami muzyki poważnej, operowej, dziecięcej i rozrywkowej (głównie pop, rock, disco, blues, jazz, folk). Dla osób niewidomych i słabo widzących przeznaczone są nagrania tekstów literackich ( prozy polskiej i obcej) na kasetach magnetofonowych i płytach kompaktowych, tzw. książki mówione. Dla młodzieży adresowana jest kolekcja klasyki kinematografii polskiej i zagranicznej, w tym ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy dokumentalne. Dzieciom polecamy bajki oraz filmy przygodowe i podróżnicze na kasetach video. Ponadto można pożyczyć (na nośniku cd) książki tj.: Harry Potter czy "Baśnie" J.Ch. Andersena czytane przez wybitnych polskich aktorów. Dotarcie do zbiorów umożliwia bogaty aparat informacyjny: katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteki twórców i odtwórców muzyki, jak również kompozytorów. 

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży
Gmach Główny MBP rotunda I piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 413
e-mail:
dldbiblioteka.bytom.pl


Stworzona z myślą o najmłodszych użytkownikach Biblioteki - Wypożyczalnia Literatury Dziecięcej oferuje dzieciom i młodzieży różnorodny księgozbiór. W Agendzie można zaopatrzyć się zarówno w lektury szkolne jak i publikacje zaspokajające najróżniejsze dziecięce zainteresowania i fascynacje. Opowiadania: przygodowe, awanturnicze, podróżnicze, historyczne czy fantastyczne pozwolą dzieciom przeżyć niezapomniane przygody. Maluchom oferujemy bogato ilustrowane baśnie, bajki i legendy. Pracownicy wypożyczalni organizują konkursy plastyczno - literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne. Przy Agendzie działa Klub Dyskusyjny "Co i jak ?". Bibliotekarze tam pracujący czynnie włączyli się w ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Dotarcie do zbiorów umożliwiają - wolny dostęp do półek oraz szczegółowe katalogi (alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy i działowy wg wieku czytelnika). 

Dział Sieci Terytorialnej
Gmach Główny II piętro 
Kierownik: mgr Ilona Wojewódka


tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 119
e-mail:
ilona.wojewodkabiblioteka.bytom.pl

Dział Sieci Terytorialnej realizuje podstawowe zadania statutowe Biblioteki na terytorium administracyjnym Gminy Bytom. Udostępnia zgromadzone zbiory biblioteczne, udziela informacji źródłowej i skierowującej w podstawowym zakresie dziedzinowym, prowadzi działalność oświatową, popularyzatorską i edukacyjną.

Filia nr 1
Bytom – Szombierki, ul. Zakątek 20, Szkoła Podstawowa Nr 45
tel. 730 595 001
e-mail:
pf1biblioteka.bytom.pl

Gromadzi i udostępnia księgozbiór obejmujący różne dziedziny wiedzy oraz beletrystykę dla dorosłych czytelników. Posiada również bogaty księgozbiór dla młodszych czytelników, obejmujący: lektury szkolne, książki dla najmłodszych, bajki, baśnie, szeroki wybór literatury przygodowej, fantastycznej i historycznej. Regularnie organizowane są tu konkursy literackie i plastyczne adresowane do dzieci. W czasie roku szkolnego prowadzone są tematyczne lekcje biblioteczne, natomiast w okresie wolnym od zajęć szkolnych imprezy z cyklu ferie i wakacje w bibliotece dla dzieci spędzających ten czas w mieście.

Filia nr 4
Bytom Stroszek, ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 37
tel. (32) 726 66 83
e-mail:
pf4biblioteka.bytom.pl


Usytuowana jest na Osiedlu Na Wzgórzu i przeznaczona do szerokiego grona użytkowników: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży aż po czytelników dorosłych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną oraz literaturę popularnonaukową. Posiada wyodrębniony dział obejmujący literaturę dotyczącą Bytomia. Dla młodych użytkowników zgromadzono bogaty zbiór lektur szkolnych, bajki, opowiadania, książki obyczajowe, przygodowe, fantastyczne i historyczne. Organizowane są wycieczki po bibliotece, spotkania literacko-plastyczne oraz szereg zajęć w czasie ferii i wakacji. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Na terenie placówki działa Dyskusyjny Klub Książki „Mozaika”.

Filia nr 6
Bytom Łagiewniki, ul. Cyryla i Metodego 38
tel. (32) 724 95 91
e-mail:
pf6biblioteka.bytom.pl

Gromadzi i udostępnia księgozbiór popularnonaukowy, beletrystyczny oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych stworzono kącik do zabawy i zajęć plastycznych. Ze zbiorów można korzystać zarówno na miejscu jak i wypożyczyć je do domu. Dla przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej organizowane są spotkania, podczas których zapoznają się z funkcjonowaniem, historią i zbiorami placówki. Filia uczestniczy również w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaś w czasie ferii i wakacji prowadzone są ciekawe zajęcia dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Organizowane są konkursy literackie i plastyczne, istnieje również możliwość organizacji lekcji bibliotecznej na zamówiony temat, zarówno dla uczniów, jak i przedszkolaków.

Filia nr 12
Bytom Rozbark, ul. Arki Bożka 21, Zespół Szkół Nr 1
tel. (32) 787 31 15
e-mail:
pf12biblioteka.bytom.pl

W skład księgozbioru wchodzą książki beletrystyczne, popularnonaukowe, literatura dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zbiór lektur szkolnych. Placówka zaopatrzona jest w księgozbiór podręczny obejmujący słowniki, encyklopedie, leksykony, itp. Wolny dostęp do półek pozwala użytkownikom na bezpośrednie zaznajomienie się z bogatym księgozbiorem. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizowane są ciekawe i różnorodne zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci, zajęcia w czasie ferii i wakacji oraz lekcje biblioteczne przygotowane głównie z myślą o uczniach szkoły, w której placówka się mieści.

Filia nr 18
Bytom Śródmieście, Szpital Specjalistyczny nr 2,
ul. Stefana Batorego 15

Jest placówką szpitalną. Posiada księgozbiór beletrystyczny i popularnonaukowy (nie są to specjalistyczne publikacje z dziedziny medycyny) oraz książki dla dzieci. Specjalnie przygotowana oferta książkowa skierowana jest do osób hospitalizowanych. Odpowiednio dobrane tytuły dostarczane są bezpośrednio do sal pacjentów. Ponadto ze wszystkich zgromadzonych w placówce publikacji może korzystać również personel medyczny każdego szczebla. W pracy bibliotecznej wykorzystuje się biblioterapię jako metodę wspomagającą i uzupełniającą leczenie. Dla dzieci, które mogą poruszać się samodzielnie organizowane są zajęcia literackie i plastyczne w świetlicy.

Filia nr 20
Bytom Sucha Góra, ul. Korczaka 1, Szkoła Podstawowa Nr 38
tel. (32) 725 06 29
e-mail:
pf20biblioteka.bytom.pl

W dwóch oddzielnych pomieszczeniach znajduje się bogaty księgozbiór popularnonaukowy, beletrystyczny, lektury dla dzieci i młodzieży oraz książeczki dla najmłodszych. Placówka posiada czytelnię, gdzie na miejscu można skorzystać z encyklopedii, słowników, leksykonów, wydawnictw albumowych i innych kompendiów wiedzy. W sali komputerowej znajdują się 4 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Na terenie placówki odbywają się zajęcia dla dzieci: tematyczne lekcje biblioteczne, spotkania literackie i plastyczne, konkursy oraz szereg zajęć organizowanych we współpracy ze szkołą, w której filia się mieści.

Filia nr 21
Bytom Stolarzowice, ul. Suchogórska 98, Szkoła Podstawowa Nr 43
tel. (32) 286 72 27
e-mail:
pf21biblioteka.bytom.pl

Księgozbiór podzielony jest na dwie części - zbiory biblioteki szkolnej oraz publikacje będące własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu. Księgozbiór książnicy bytomskiej stanowi literatura beletrystyczna, popularnonaukowa oraz dziecięco - młodzieżowa. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki w godzinach dopołudniowych zaś pozostali czytelnicy również w godzinach popołudniowych. Dla uczniów szkoły organizowane są lekcje biblioteczne. Dzieci i młodzież mogą również brać czynny udział w międzyszkolnych konkursach czytelniczych i recytatorskich.


Filia nr 22 
Bytom Miechowice, ul. Nickla 19, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
tel. 730 595 002
e-mail:
pf22biblioteka.bytom.pl
 

Gromadzi i udostępnia publikacje z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną dla dzieci i dorosłych. Zaopatrzona jest w podstawowy kanon lektur szkolnych. Organizuje konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia w czasie ferii i wakacji. Pracownicy placówki współpracują z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym organizując dla jego podopiecznych terenowe zajęcia terapeutyczne. Integralną część struktury organizacyjnej PF 22 stanowi punkt biblioteczny znajdujący się w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Księgozbiór udostępniany jest w pomieszczeniu przeznaczonym dla biblioteki. Praktykuje się dostarczanie książek bezpośrednio do mieszkań pensjonariuszy. Obok książek, wypożycza się również audiobooki przywożone z Gmachu Głównego MBP. Regularnie organizowane (również we współpracy z innymi instytucjami) są prelekcje dla mieszkańców DPS na interesujące ich tematy.

Filia nr 23
Bytom Śródmieście, ul. Łużycka 12
tel. (32) 787 60 75
e-mail:
pf23biblioteka.bytom.pl

W skład księgozbioru wchodzą książki naukowe, popularnonaukowe, lektury szkolne, publikacje dla dzieci i młodzieży oraz literatura piękna i beletrystyczna. Filia zaopatrzona jest w słowniki, encyklopedie, leksykony, kalendaria, albumy itp., z których można korzystać na miejscu. Wolny dostęp do półek pozwala czytelnikom na bezpośredni kontakt z treścią poszczególnych publikacji oraz dowolny wybór literatury zgodnie ze swoimi upodobaniami. Z myślą o najmłodszych organizuje się konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz szereg ciekawych zajęć w czasie ferii i wakacji. Filia uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Dla dorosłych czytelników prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki „Niedosyt”.

Filia nr 24
Bytom Śródmieście, ul. Stefana Żeromskiego 7,  Szpital Specjalistyczny nr 1
tel. (32) 787 11 70

Jest placówką szpitalną. Posiada księgozbiór beletrystyczny i popularnonaukowy (nie są to specjalistyczne publikacje z dziedziny medycyny) oraz książki dla młodzieży. Specjalnie przygotowana oferta książkowa skierowana jest do osób hospitalizowanych. Wybrane tytuły dostarczane są bezpośrednio do sal pacjentów. Ponadto z publikacji zgromadzonych w placówce może korzystać personel medyczny każdego szczebla. W pracy bibliotecznej wykorzystuje się biblioterapię jako metodę wspomagającą i uzupełniającą leczenie.