Dyrektor

Kancelaria


Dział Księgowo-Finansowy

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Główny specjalista ds. pracowniczych i socjalnych  

Bibliotekarz Systemowy

Specjalista ds. eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej

Główny specjalista ds. Marketingu i Promocji  

Dział Statystyki, Analiz i Inwentaryzacji Zbiorów

Dział Gromadzenia Opracowania i Organizacji Zbiorów

Dział Informacyjno-Bibliograficzny  

Dział Udostępniania Zbiorów

Dział Sieci Terytorialnej

 

 

Dyrektor
Gmach Główny MBP – III piętro 
mgr Dariusz Kot

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 304 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kieruje bieżącą działalnością placówki, ustala wewnętrzną organizację pracy, opracowuje, wdraża i kontroluje wszystkie zadania w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i administracyjnej, sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych w sposób celowy i gospodarny. Odpowiada za kontakty z władzami miasta i realizuje ich zalecenia odnoszące się do działalności biblioteki. Współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą.

 

Kancelaria 
Gmach Główny MBP – III piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 304
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komórka organizacyjna koordynuje obieg dokumentów służbowych, kontroluje i ewidencjonuje korespondencję, obsługuje instytucję w zakresie praktycznej realizacji zadań wynikających z postanowień instrukcji kancelaryjnej.

Kancelaria bezpośrednio podlega dyrektorowi biblioteki.

 

Dział Księgowo-Finansowy
Gmach Główny MBP – III piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 301

Główny księgowy:
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 302
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiada za stan finansowy instytucji, opracowuje plany, sprawozdania finansowe biblioteki i zabezpiecza ich prawidłową realizację. Przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, sporządza analizy budżetu biblioteki. Kontroluje prawidłowość zawieranych umów, nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów księgowych i terminowe ściąganie należności. Współpracuje z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego.

 

Dział Administracyjno-Gospodarczy
Gmach Główny MBP – II piętro
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział administruje budynkiem i obiektami Biblioteki, ich konserwacją, remontami pomieszczeń i maszyn, organizacją prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości, zabezpieczeniem mienia Biblioteki, prowadzeniem dokumentacji materiałowej, egzekwuje warunki umów najmu w odniesieniu do najemców w stopniu przewidzianym zakresu pracy działu, realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Główny specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Gmach Główny MBP –  II piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 206 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komórka prowadzi sprawy osobowe pracowników, oraz sprawy związane z obsługą funduszu świadczeń socjalnych w zakresie dokumentacji oraz kontroli częstotliwości wykorzystania środków. Prowadzi dokumentację dotyczącą zatrudnienia, kompletuje wnioski emerytalne i rentowe pracowników, koordynuje prace związane z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, przygotowuje okresowe sprawozdania, organizuje wstępne i okresowe szkolenia BHP i p. poż. oraz profilaktyczne badania pracowników biblioteki. Kontroluje dyscyplinę i wykorzystanie czasu pracy.

Bibliotekarz Systemowy
Gmach Główny MBP  –  I piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 704
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań bibliotekarza systemowego należy między innymi: organizacja, koordynacja i kontrola prac wszystkich modułów informatycznego systemu zarządzania biblioteką Prolib M21, zgodność wszystkich operacji w systemie komputerowym, z obowiązującymi normami przepisami oraz przygotowanie decyzji w sprawach dotyczących dostosowania funkcjonowania biblioteki do wymogów systemu, współpraca z administratorem sieci oraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi biblioteki. A także prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania biblioteką Prolib M21.

Specjalista ds. eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej
Gmach Główny MBP –  II piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 204
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Specjalisty ds. eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej należy w szczególności eksploatacja wszystkich modułów informatycznego systemu zarządzania biblioteką oraz nadzór nad urządzeniami i sprzętem niezbędnym do funkcjonowania tego systemu. Osoba piastująca tę funkcję zajmuje się także m.in. projektowaniem i planowaniem nowych zastosowań i rozwiązań systemowych oraz przyjmowaniem i analizowaniem propozycji jego modyfikacji i usprawnień. Inną funkcją przynależną do tego stanowiska jest doraźna kontrola przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.

 

Główny specjalista ds. Marketingu i Promocji
Gmach Główny MBP
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 121
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny specjalista ds. marketingu i promocji odpowiedzialny jest za realizację działań marketingowych, promocyjnych, kształtujących spójny wizualnie wizerunek biblioteki. Przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym instytucji. Opracowuje strategie i plany operacyjne działań PR, sprawuje nadzór nad stroną internetową biblioteki oraz jej bieżącą aktualizacją. Organizuje i przeprowadza szereg imprez edukacyjno-kulturalnych, mających na celu promocję biblioteki w jej otoczeniu. Organizuje i archiwizuje materiały prasowe i promocyjne dokumentujące wszystkie aspekty działalności Biblioteki. 

 

Dział Statystyki, Analiz i Inwentaryzacji Zbiorów
Gmach Główny MBP  I piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 118
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dział Statystyki, Analiz i Inwentaryzacji Zbiorów zajmuje się gromadzeniem szczegółowych danych odnoszących się przede wszystkim do merytorycznych aspektów funkcjonowania Biblioteki oraz poddaje analizom i ocenom zebrany materiał statystyczny, opracowując zbiorcze materiały sprawozdawcze i planistyczne a także informacje prezentujące wskaźniki funkcjonalności instytucji, obrazujące dynamikę jej aktywności. Ponadto pracownicy Działu zajmują się realizacją procesu inwentaryzacji zbiorów metodą skontrum w celu pełnej, planowej kontroli zasobów oraz ich stanu ilościowego i wartościowego.

 

Dział Gromadzenia Opracowania i Organizacji Zbiorów
Gmach Główny MBP  III piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 305
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiada za praktyczną realizację polityki gromadzenia zbiorów, której podstawowe kierunki ustala Dyrektor Biblioteki. Do zadań Działu należy: badanie rynku wydawniczego i prasowego, zbieranie i analizowanie dezyderatów, dokonywanie zakupów. W Dziale dokonuje się centralnego opracowania formalnego i rzeczowego zakupionych lub otrzymanych w darze dokumentów oraz ich dystrybucji do poszczególnych agend i filii.

 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Gmach Główny MBP  Rotunda  I piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 408 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Informacyjno-Bibliograficzny prowadzi kompleksową obsługę informacyjną czytelników oraz działów biblioteki.

W skład działu wchodzą Informatorium pełniące także funkcję czytelni oraz Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej.

 

Informatorium / Czytelnia
Gmach Główny MBP  Rotunda  I piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 407 
(32) 787 06 05
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stanowi ośrodek informacji o charakterze uniwersalnym dla miasta, jego mieszkańców i instytucji. Posiada wyspecjalizowany księgozbiór informacyjno - bibliograficzny. Udostępnia prezencyjnie prasę oraz wydawnictwa leksykalne, encyklopedyczne, bibliograficzne i dokumenty źródłowe. Oferuje bazy danych o charakterze informacyjnym i serwisy informacyjne dostępne za pośrednictwem Internetu. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych dotyczących:
• zawartości zbiorów biblioteki własnej oraz innych bibliotek
• źródeł bibliograficznych, informacyjnych i dokumentacyjnych
• piśmiennictwa polskiego i obcego
• biografii wybitnych ludzi nauki, kultury, działaczy politycznych i społecznych
• wydarzeń historycznych, politycznych, naukowych i kulturalnych
• innych bibliotek, archiwów, ośrodków informacji i dokumentacji


Organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia użytkowników informacji (newcomers help) i wycieczki po bibliotece. Pracownicy DIB pomagają wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniu materiałów do referatów, odczytów, prac naukowych oraz maturalnych poprzez odnajdywanie piśmiennictwa na tematy interesujące czytelników. Wyjaśniają zagadnienia związane z książką i informacją. Opracowują (odpłatnie) pisemne spisy bibliograficzne, analizy dokumentacyjne, zestawienia tematyczne, materiały abstraktowe oraz inne opracowania informacyjno - dokumentacyjne na określone tematy. W ramach działu funkcjonuje wypożyczalnia międzybiblioteczna. Na życzenie czytelników (odpłatnie) sprowadzane są książki lub kopie dokumentów znajdujących się w księgozbiorach innych bibliotek. Z dokumentów tych zainteresowani mogą korzystać tylko na miejscu. 

 

Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej
Gmach Główny MBP  Rotunda   parter
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 401
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracowania posiada bogaty księgozbiór dotyczący Bytomia oraz Górnego Śląska. W zbiorach PHB, znajdują się m.in. wydawnictwa "Katolika", Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, prace Instytutu Śląskiego w Katowicach. Agenda gromadzi, udostępnia i na bieżąco aktualizuje dokumenty życia społecznego tj.: mapy, pocztówki, fotografie, plakaty, afisze, katalogi wystaw i imprez organizowanych na terenie Bytomia. Wydawnictwa udostępniane są na miejscu, stanowią bezcenne źródło informacji o życiu społeczno - kulturalnym, ekonomicznym i historycznym miasta i regionu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, pracownicy Agendy zapraszają na nieodpłatne zajęcia dydaktyczne poświęcone historii i kulturze Bytomia oraz Śląska. 

Dział Udostępniania Zbiorów
Gmach Główny MBP  I piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 120
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Udostępniania Zbiorów dostarcza zgromadzone materiały biblioteczne, wszystkim użytkownikom zarówno na miejscu w formie prezencyjnej, jak i na zewnątrz, poza terenem instytucji. 

 

Czytelnia Ogólna
Gmach Główny MBP  rotunda I piętro

Czytelnia Ogólna jest aktualnie nieczynna. Pomieszczenia Czytelni zajmuje Bytomska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.  Obsługa użytkowników, korzystających z bieżącej prasy oraz z dostępu do sprzętu komputerowego została przeniesiona do pomieszczeń Informatorium, które pełni funkcje Czytelni Ogólnej wraz z pełnym zakresem jej dotychczasowych usług.

 

Wypożyczalnia Literatury Beletrystycznej
Gmach Główny MBP  I piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 117
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Udostępnia czytelnikom blisko czterdziestopięciotysięczny zbiór książek z literatury polskiej i obcej. Wypożyczyć tu można zarówno poezję jak i powieści sensacyjne, dramaty oraz fantastykę. Zainteresowanym poleca biografie, literaturę faktu, eseje i publicystykę. Dla chętnych, pragnących poczytać literaturę w oryginale, oferuje książki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim oraz rosyjskim. Księgozbiór jest stale poszerzany o nowości z list bestsellerów oraz dzieła najwybitniejszych pisarzy i poetów. Wolny dostęp do półek umożliwia użytkownikom bezpośredni, osobisty kontakt ze zbiorami bibliotecznymi. 

 

Wypożyczalnia Literatury Popularnonaukowej 
Gmach Główny MBP II piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 202
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wypożyczalnia Popularnonaukowa oferuje bogaty księgozbiór obejmujący wszystkie dziedziny wiedzy i dyscypliny naukowe. Korzystanie z wydawnictw znajdujących się w WPN pozwoli czytelnikom pogłębić wiedzę, na przykład z zakresu: historii, geografii, medycyny, sztuki czy literatury. Agenda oferuje poradniki dot. wychowywania dzieci, pielęgnacji roślin, hodowli zwierząt domowych czy remontu mieszkania.
Przejrzysty, czytelny i usystematyzowany układ książek na półkach pozwala na nieskrępowany wybór materiałów przez samego zainteresowanego. W agendzie wyodrębniono zbiory związane z Unią Europejską i Bytomiem. 

 

Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
Gmach Główny MBP rotunda parter
tel. (32) 787-06-01 do 03 wew. 405
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agenda dysponuje bogatą kolekcją kaset magnetofonowych, płyt analogowych i kompaktowych z nagraniami muzyki poważnej, operowej, dziecięcej i rozrywkowej (głównie pop, rock, disco, blues, jazz, folk). Dla osób niewidomych i słabo widzących przeznaczone są nagrania tekstów literackich ( prozy polskiej i obcej) na kasetach magnetofonowych i płytach kompaktowych, tzw. książki mówione. Dla młodzieży adresowana jest kolekcja klasyki kinematografii polskiej i zagranicznej, w tym ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy dokumentalne. Dzieciom polecamy bajki oraz filmy przygodowe i podróżnicze na kasetach video. Ponadto można pożyczyć (na nośniku cd) książki tj.: Harry Potter czy "Baśnie" J.Ch. Andersena czytane przez wybitnych polskich aktorów. Dotarcie do zbiorów umożliwia bogaty aparat informacyjny: katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteki twórców i odtwórców muzyki, jak również kompozytorów. 

 

Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży
Gmach Główny MBP rotunda I piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 413
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Stworzona z myślą o najmłodszych użytkownikach Biblioteki - Wypożyczalnia Literatury Dziecięcej oferuje dzieciom i młodzieży różnorodny księgozbiór. W Agendzie można zaopatrzyć się zarówno w lektury szkolne jak i publikacje zaspokajające najróżniejsze dziecięce zainteresowania i fascynacje. Opowiadania: przygodowe, awanturnicze, podróżnicze, historyczne czy fantastyczne pozwolą dzieciom przeżyć niezapomniane przygody. Maluchom oferujemy bogato ilustrowane baśnie, bajki i legendy. Pracownicy wypożyczalni organizują konkursy plastyczno - literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne. Przy Agendzie działa Klub Dyskusyjny "Co i jak ?". Bibliotekarze tam pracujący czynnie włączyli się w ogólnopolską akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Dotarcie do zbiorów umożliwiają - wolny dostęp do półek oraz szczegółowe katalogi (alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy i działowy wg wieku czytelnika). 

 

Dział Sieci Terytorialnej
Gmach Główny II piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 119
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Sieci Terytorialnej realizuje podstawowe zadania statutowe Biblioteki na terytorium administracyjnym Gminy Bytom. Udostępnia zgromadzone zbiory biblioteczne, udziela informacji źródłowej i skierowującej w podstawowym zakresie dziedzinowym, prowadzi działalność oświatową, popularyzatorską i edukacyjną.

 

Filia nr 1
Bytom – Szombierki, ul. Zakątek 20, Szkoła Podstawowa Nr 45
tel. 730 595 001
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gromadzi i udostępnia księgozbiór obejmujący różne dziedziny wiedzy oraz beletrystykę dla dorosłych czytelników. Posiada również bogaty księgozbiór dla młodszych czytelników, obejmujący: lektury szkolne, książki dla najmłodszych, bajki, baśnie, szeroki wybór literatury przygodowej, fantastycznej i historycznej. Regularnie organizowane są tu konkursy literackie i plastyczne adresowane do dzieci. W czasie roku szkolnego prowadzone są tematyczne lekcje biblioteczne, natomiast w okresie wolnym od zajęć szkolnych imprezy z cyklu ferie i wakacje w bibliotece dla dzieci spędzających ten czas w mieście.

 

Filia nr 4
Bytom Stroszek, ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 37
tel. (32) 726 66 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usytuowana jest na Osiedlu Na Wzgórzu i przeznaczona do szerokiego grona użytkowników: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży aż po czytelników dorosłych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną oraz literaturę popularnonaukową. Posiada wyodrębniony dział obejmujący literaturę dotyczącą Bytomia. Dla młodych użytkowników zgromadzono bogaty zbiór lektur szkolnych, bajki, opowiadania, książki obyczajowe, przygodowe, fantastyczne i historyczne. Organizowane są wycieczki po bibliotece, spotkania literacko-plastyczne oraz szereg zajęć w czasie ferii i wakacji. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Na terenie placówki działa Dyskusyjny Klub Książki „Mozaika”.

 

Filia nr 6
Bytom Łagiewniki, ul. Cyryla i Metodego 38
tel. (32) 724 95 91
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gromadzi i udostępnia księgozbiór popularnonaukowy, beletrystyczny oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych stworzono kącik do zabawy i zajęć plastycznych. Ze zbiorów można korzystać zarówno na miejscu jak i wypożyczyć je do domu. Dla przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej organizowane są spotkania, podczas których zapoznają się z funkcjonowaniem, historią i zbiorami placówki. Filia uczestniczy również w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaś w czasie ferii i wakacji prowadzone są ciekawe zajęcia dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Organizowane są konkursy literackie i plastyczne, istnieje również możliwość organizacji lekcji bibliotecznej na zamówiony temat, zarówno dla uczniów, jak i przedszkolaków.

 

Filia nr 12
Bytom Rozbark, ul. Arki Bożka 21, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2
tel. (32) 787 31 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład księgozbioru wchodzą książki beletrystyczne, popularnonaukowe, literatura dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zbiór lektur szkolnych. Placówka zaopatrzona jest w księgozbiór podręczny obejmujący słowniki, encyklopedie, leksykony, itp. Wolny dostęp do półek pozwala użytkownikom na bezpośrednie zaznajomienie się z bogatym księgozbiorem. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizowane są ciekawe i różnorodne zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci, zajęcia w czasie ferii i wakacji oraz lekcje biblioteczne przygotowane głównie z myślą o uczniach szkoły, w której placówka się mieści.

 

Filia nr 20
Bytom Sucha Góra, ul. Korczaka 1, Szkoła Podstawowa Nr 38
tel. (32) 725 06 29
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dwóch oddzielnych pomieszczeniach znajduje się bogaty księgozbiór popularnonaukowy, beletrystyczny, lektury dla dzieci i młodzieży oraz książeczki dla najmłodszych. Placówka posiada czytelnię, gdzie na miejscu można skorzystać z encyklopedii, słowników, leksykonów, wydawnictw albumowych i innych kompendiów wiedzy. W sali komputerowej znajdują się 4 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Na terenie placówki odbywają się zajęcia dla dzieci: tematyczne lekcje biblioteczne, spotkania literackie i plastyczne, konkursy oraz szereg zajęć organizowanych we współpracy ze szkołą, w której filia się mieści.

 

Filia nr 22 
Bytom Miechowice, ul. Nickla 19, Szkoła Podstawowa Nr 26
tel. 730 595 002
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gromadzi i udostępnia publikacje z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną dla dzieci i dorosłych. Zaopatrzona jest w podstawowy kanon lektur szkolnych. Organizuje konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia w czasie ferii i wakacji. Pracownicy placówki współpracują z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym organizując dla jego podopiecznych terenowe zajęcia terapeutyczne. Integralną część struktury organizacyjnej PF 22 stanowi punkt biblioteczny znajdujący się w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Księgozbiór udostępniany jest w pomieszczeniu przeznaczonym dla biblioteki. Praktykuje się dostarczanie książek bezpośrednio do mieszkań pensjonariuszy. Obok książek, wypożycza się również audiobooki przywożone z Gmachu Głównego MBP. Regularnie organizowane (również we współpracy z innymi instytucjami) są prelekcje dla mieszkańców DPS na interesujące ich tematy.

Filia nr 23
Bytom Śródmieście, ul. Łużycka 12a, Szkoła Podstawowa Nr 51
tel. (32) 787 60 75
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W skład księgozbioru wchodzą książki naukowe, popularnonaukowe, lektury szkolne, publikacje dla dzieci i młodzieży oraz literatura piękna i beletrystyczna. Filia zaopatrzona jest w słowniki, encyklopedie, leksykony, kalendaria, albumy itp., z których można korzystać na miejscu. Wolny dostęp do półek pozwala czytelnikom na bezpośredni kontakt z treścią poszczególnych publikacji oraz dowolny wybór literatury zgodnie ze swoimi upodobaniami. Z myślą o najmłodszych organizuje się konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz szereg ciekawych zajęć w czasie ferii i wakacji. Filia uczestniczy w ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Dla dorosłych czytelników prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki „Niedosyt”.