Nadchodząca jesień będzie w bibliotece czasem realizacji projektu „Były, są… czy będą? : elementy tradycji górnośląskiej” skierowanego do dzieci i młodzieży bytomskich szkół podstawowych oraz świetlic socjoterapeutycznych, aby wzbudzić ich zainteresowanie zachowaniem naszego dziedzictwa kulturowego.

Tematem przewodnim będzie rozbarski strój ludowy, przedstawiony w kontekście zwyczajów i obrzędów ludowych oraz otaczających zabytków. Wysłuchane wykłady nie tylko pogłębią wiedzę uczestników, ale staną się  inspiracją do twórczych działań, których efektem będą, wykorzystujące kolorystykę i elementy stroju rozbarskiego, m.in. kartki świąteczne, zakładki do książek, a przede wszystkim gra memory. Stworzona przez uczestników warsztatów i opublikowana gra zostanie przekazana placówkom oświatowym i instytucjom kultury, upowszechniając projekt i wzbogacając ofertę dla użytkowników tych instytucji. Pragniemy, aby nasze działania przyczyniły się do budowania szacunku i współodpowiedzialności za to materialne dziedzictwo kulturowe, jakim jest strój rozbarski oraz wzmocniły świadomość jego wartości, potrzeby utrwalenia i ochrony.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra