Deklaracja dostępności – Miejska Biblioteka Publiczna

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie zamieszczone na stronie zdjęcia posiadają opisy dodatkowe dla urządzeń asystujących, na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących,
  • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły,
  • część umieszczonych dokumentów PDF nie jest dostosowana dla czytników ekranowych (należy skorzystać z oprogramowania OCR)

Powód wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona posiada narzędzia umożliwiające modyfikację sposobu jej wyświetlania pomocną dla osób z niepełnosprawnościami, są to m.in:

  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników
  • włączenie wysokiego kontrastu
  • wyłączenie kolorów na stronie

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-11
Oświadczenia zaktualizowano dnia: 2024-03-27

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Rojek, tomasz.rojek@biblioteka.bytom.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 787 06 01 do 03 wew. 204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gmach główny – Plac Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu

Budynek wielokondygnacyjny z windą. Wejście wraz z podjazdem przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Korytarze dostosowane do poruszania się osób z dysfunkcjami ruchu, zamontowane poręcze i uchwyty ułatwiające poruszanie się. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Placówka filialna nr 4, ul.  Ks. Prymasa A. Hlonda 37 w Bytomiu

Budynek jednokondygnacyjny. Wejście wraz z terenem przylegającym przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy oraz wszystkich przejść przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content