Struktura organizacyjna – Miejska Biblioteka Publiczna

Struktura organizacyjna

Dyrektor
Gmach Główny MBP – III piętro 

mgr Dariusz Kot
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 304 
e-mail: dariusz.kot@biblioteka.bytom.pl

Kieruje bieżącą działalnością placówki, ustala wewnętrzną organizację pracy, opracowuje, wdraża i kontroluje wszystkie zadania w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i administracyjnej, sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków budżetowych w sposób celowy i gospodarny. Odpowiada za kontakty z władzami miasta i realizuje ich zalecenia odnoszące się do działalności biblioteki. Współpracuje z innymi instytucjami kulturalnymi w kraju i za granicą.


Kancelaria 
Gmach Główny MBP – III piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 304
Napisz wiadomość e-mail

Komórka organizacyjna koordynuje obieg dokumentów służbowych, kontroluje i ewidencjonuje korespondencję, obsługuje instytucję w zakresie praktycznej realizacji zadań wynikających z postanowień instrukcji kancelaryjnej.

Kancelaria bezpośrednio podlega dyrektorowi biblioteki.


Dział Księgowo-Finansowy
Gmach Główny MBP – III piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 301

Główny księgowy:
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 302
Napisz wiadomość e-mail

Odpowiada za stan finansowy instytucji, opracowuje plany, sprawozdania finansowe biblioteki i zabezpiecza ich prawidłową realizację. Przestrzega zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, sporządza analizy budżetu biblioteki. Kontroluje prawidłowość zawieranych umów, nadzoruje prawidłowy obieg dokumentów księgowych i terminowe ściąganie należności. Współpracuje z Wydziałem Finansowym Urzędu Miejskiego.


Dział Administracyjno-Gospodarczy
Gmach Główny MBP – II piętro
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 205
Napisz wiadomość e-mail

Dział administruje budynkiem i obiektami Biblioteki, ich konserwacją, remontami pomieszczeń i maszyn, organizacją prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości, zabezpieczeniem mienia Biblioteki, prowadzeniem dokumentacji materiałowej, egzekwuje warunki umów najmu w odniesieniu do najemców w stopniu przewidzianym zakresu pracy działu, realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 


Główny specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Gmach Główny MBP –  II piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 206 
Napisz wiadomość e-mail

Komórka prowadzi sprawy osobowe pracowników, oraz sprawy związane z obsługą funduszu świadczeń socjalnych w zakresie dokumentacji oraz kontroli częstotliwości wykorzystania środków. Prowadzi dokumentację dotyczącą zatrudnienia, kompletuje wnioski emerytalne i rentowe pracowników, koordynuje prace związane z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników, przygotowuje okresowe sprawozdania, organizuje wstępne i okresowe szkolenia BHP i p. poż. oraz profilaktyczne badania pracowników biblioteki. Kontroluje dyscyplinę i wykorzystanie czasu pracy.


Bibliotekarz Systemowy
Gmach Główny MBP  –  I piętro

tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 704
Napisz wiadomość e-mail

Do zadań bibliotekarza systemowego należy między innymi: organizacja, koordynacja i kontrola prac wszystkich modułów informatycznego systemu zarządzania biblioteką Prolib M21, zgodność wszystkich operacji w systemie komputerowym, z obowiązującymi normami przepisami oraz przygotowanie decyzji w sprawach dotyczących dostosowania funkcjonowania biblioteki do wymogów systemu, współpraca z administratorem sieci oraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi biblioteki. A także prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi informatycznego systemu zarządzania biblioteką Prolib M21.


Specjalista ds. eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej
Gmach Główny MBP –  II piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 204
Napisz wiadomość e-mail

Do zadań Specjalisty ds. eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej należy w szczególności eksploatacja wszystkich modułów informatycznego systemu zarządzania biblioteką oraz nadzór nad urządzeniami i sprzętem niezbędnym do funkcjonowania tego systemu. Osoba piastująca tę funkcję zajmuje się także m.in. projektowaniem i planowaniem nowych zastosowań i rozwiązań systemowych oraz przyjmowaniem i analizowaniem propozycji jego modyfikacji i usprawnień. Inną funkcją przynależną do tego stanowiska jest doraźna kontrola przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania instrukcji zarządzania systemem informatycznym.


Główny specjalista ds. Marketingu i Promocji
Gmach Główny MBP
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 121
Napisz wiadomość e-mail

Główny specjalista ds. marketingu i promocji odpowiedzialny jest za realizację działań marketingowych, promocyjnych, kształtujących spójny wizualnie wizerunek biblioteki. Przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze informacyjnym i reklamowym instytucji. Opracowuje strategie i plany operacyjne działań PR, sprawuje nadzór nad stroną internetową biblioteki oraz jej bieżącą aktualizacją. Organizuje i przeprowadza szereg imprez edukacyjno-kulturalnych, mających na celu promocję biblioteki w jej otoczeniu. Organizuje i archiwizuje materiały prasowe i promocyjne dokumentujące wszystkie aspekty działalności Biblioteki. 


Dział Statystyki, Analiz i Inwentaryzacji Zbiorów
Gmach Główny MBP –  I piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 118
Napisz wiadomość e-mail 

Dział Statystyki, Analiz i Inwentaryzacji Zbiorów zajmuje się gromadzeniem szczegółowych danych odnoszących się przede wszystkim do merytorycznych aspektów funkcjonowania Biblioteki oraz poddaje analizom i ocenom zebrany materiał statystyczny, opracowując zbiorcze materiały sprawozdawcze i planistyczne a także informacje prezentujące wskaźniki funkcjonalności instytucji, obrazujące dynamikę jej aktywności. Ponadto pracownicy Działu zajmują się realizacją procesu inwentaryzacji zbiorów metodą skontrum w celu pełnej, planowej kontroli zasobów oraz ich stanu ilościowego i wartościowego.


Dział Gromadzenia Opracowania i Organizacji Zbiorów
Gmach Główny MBP –  III piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 305
Napisz wiadomość e-mail

Odpowiada za praktyczną realizację polityki gromadzenia zbiorów, której podstawowe kierunki ustala Dyrektor Biblioteki. Do zadań Działu należy: badanie rynku wydawniczego i prasowego, zbieranie i analizowanie dezyderatów, dokonywanie zakupów. W Dziale dokonuje się centralnego opracowania formalnego i rzeczowego zakupionych lub otrzymanych w darze dokumentów oraz ich dystrybucji do poszczególnych agend i filii.


Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Gmach Główny MBP –  Rotunda –  I piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 408 
Napisz wiadomość e-mail

Dział Informacyjno-Bibliograficzny prowadzi kompleksową obsługę informacyjną czytelników oraz działów biblioteki.

W skład działu wchodzą Informatorium pełniące także funkcję czytelni oraz Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej.


Informatorium / Czytelnia
Gmach Główny MBP –  Rotunda –  I piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 407 
(32) 787 06 05
Napisz wiadomość e-mail

Stanowi ośrodek informacji o charakterze uniwersalnym dla miasta, jego mieszkańców i instytucji. Posiada wyspecjalizowany księgozbiór informacyjno – bibliograficzny. Udostępnia prezencyjnie prasę oraz wydawnictwa leksykalne, encyklopedyczne, bibliograficzne i dokumenty źródłowe. Oferuje bazy danych o charakterze informacyjnym i serwisy informacyjne dostępne za pośrednictwem Internetu. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych dotyczących:
• zawartości zbiorów biblioteki własnej oraz innych bibliotek
• źródeł bibliograficznych, informacyjnych i dokumentacyjnych
• piśmiennictwa polskiego i obcego
• biografii wybitnych ludzi nauki, kultury, działaczy politycznych i społecznych
• wydarzeń historycznych, politycznych, naukowych i kulturalnych
• innych bibliotek, archiwów, ośrodków informacji i dokumentacji


Organizuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży, szkolenia użytkowników informacji (newcomers help) i wycieczki po bibliotece. Pracownicy DIB pomagają wszystkim zainteresowanym w poszukiwaniu materiałów do referatów, odczytów, prac naukowych oraz maturalnych poprzez odnajdywanie piśmiennictwa na tematy interesujące czytelników. Wyjaśniają zagadnienia związane z książką i informacją. Opracowują (odpłatnie) pisemne spisy bibliograficzne, analizy dokumentacyjne, zestawienia tematyczne, materiały abstraktowe oraz inne opracowania informacyjno – dokumentacyjne na określone tematy. W ramach działu funkcjonuje wypożyczalnia międzybiblioteczna. Na życzenie czytelników (odpłatnie) sprowadzane są książki lub kopie dokumentów znajdujących się w księgozbiorach innych bibliotek. Z dokumentów tych zainteresowani mogą korzystać tylko na miejscu. 


Pracownia Historii Bytomia i Informacji Regionalnej
Gmach Główny MBP –  Rotunda  –  parter
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 401
Napisz wiadomość e-mail

Pracowania posiada bogaty księgozbiór dotyczący Bytomia oraz Górnego Śląska. W zbiorach PHB, znajdują się m.in. wydawnictwa „Katolika”, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, prace Instytutu Śląskiego w Katowicach. Agenda gromadzi, udostępnia i na bieżąco aktualizuje dokumenty życia społecznego tj.: mapy, pocztówki, fotografie, plakaty, afisze, katalogi wystaw i imprez organizowanych na terenie Bytomia. Wydawnictwa udostępniane są na miejscu, stanowią bezcenne źródło informacji o życiu społeczno – kulturalnym, ekonomicznym i historycznym miasta i regionu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, pracownicy Agendy zapraszają na nieodpłatne zajęcia dydaktyczne poświęcone historii i kulturze Bytomia oraz Śląska. 


Dział Udostępniania Zbiorów
Gmach Główny MBP –  I piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 120
Napisz wiadomość e-mail

Dział Udostępniania Zbiorów dostarcza zgromadzone materiały biblioteczne, wszystkim użytkownikom zarówno na miejscu w formie prezencyjnej, jak i na zewnątrz, poza terenem instytucji. 


Czytelnia Ogólna
Gmach Główny MBP –  rotunda – I piętro

Czytelnia Ogólna jest aktualnie nieczynna. Pomieszczenia Czytelni zajmuje Bytomska Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.  Obsługa użytkowników, korzystających z bieżącej prasy oraz z dostępu do sprzętu komputerowego została przeniesiona do pomieszczeń Informatorium, które pełni funkcje Czytelni Ogólnej wraz z pełnym zakresem jej dotychczasowych usług.


Wypożyczalnia Literatury Beletrystycznej
Gmach Główny MBP –  I piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 117
Napisz wiadomość e-mail

Udostępnia czytelnikom blisko czterdziestopięciotysięczny zbiór książek z literatury polskiej i obcej. Wypożyczyć tu można zarówno poezję jak i powieści sensacyjne, dramaty oraz fantastykę. Zainteresowanym poleca biografie, literaturę faktu, eseje i publicystykę. Dla chętnych, pragnących poczytać literaturę w oryginale, oferuje książki w językach: angielskim, francuskim, niemieckim oraz rosyjskim. Księgozbiór jest stale poszerzany o nowości z list bestsellerów oraz dzieła najwybitniejszych pisarzy i poetów. Wolny dostęp do półek umożliwia użytkownikom bezpośredni, osobisty kontakt ze zbiorami bibliotecznymi. 


Wypożyczalnia Literatury Popularnonaukowej 
Gmach Główny MBP – II piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 202
Napisz wiadomość e-mail

Wypożyczalnia Popularnonaukowa oferuje bogaty księgozbiór obejmujący wszystkie dziedziny wiedzy i dyscypliny naukowe. Korzystanie z wydawnictw znajdujących się w WPN pozwoli czytelnikom pogłębić wiedzę, na przykład z zakresu: historii, geografii, medycyny, sztuki czy literatury. Agenda oferuje poradniki dot. wychowywania dzieci, pielęgnacji roślin, hodowli zwierząt domowych czy remontu mieszkania.
Przejrzysty, czytelny i usystematyzowany układ książek na półkach pozwala na nieskrępowany wybór materiałów przez samego zainteresowanego. W agendzie wyodrębniono zbiory związane z Unią Europejską i Bytomiem. 


Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
Gmach Główny MBP – rotunda – parter
tel. (32) 787-06-01 do 03 wew. 405
Napisz wiadomość e-mail

Agenda dysponuje bogatą kolekcją kaset magnetofonowych, płyt analogowych i kompaktowych z nagraniami muzyki poważnej, operowej, dziecięcej i rozrywkowej (głównie pop, rock, disco, blues, jazz, folk). Dla osób niewidomych i słabo widzących przeznaczone są nagrania tekstów literackich ( prozy polskiej i obcej) na kasetach magnetofonowych i płytach kompaktowych, tzw. książki mówione. Dla młodzieży adresowana jest kolekcja klasyki kinematografii polskiej i zagranicznej, w tym ekranizacje lektur szkolnych oraz filmy dokumentalne. Dzieciom polecamy bajki oraz filmy przygodowe i podróżnicze na kasetach video. Ponadto można pożyczyć (na nośniku cd) książki tj.: Harry Potter czy „Baśnie” J.Ch. Andersena czytane przez wybitnych polskich aktorów. Dotarcie do zbiorów umożliwia bogaty aparat informacyjny: katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz kartoteki twórców i odtwórców muzyki, jak również kompozytorów. 


Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży
Gmach Główny MBP – rotunda – I piętro
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 413
Napisz wiadomość e-mail

Stworzona z myślą o najmłodszych użytkownikach Biblioteki – Wypożyczalnia Literatury Dziecięcej oferuje dzieciom i młodzieży różnorodny księgozbiór. W Agendzie można zaopatrzyć się zarówno w lektury szkolne jak i publikacje zaspokajające najróżniejsze dziecięce zainteresowania i fascynacje. Opowiadania: przygodowe, awanturnicze, podróżnicze, historyczne czy fantastyczne pozwolą dzieciom przeżyć niezapomniane przygody. Maluchom oferujemy bogato ilustrowane baśnie, bajki i legendy. Pracownicy wypożyczalni organizują konkursy plastyczno – literackie, spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje biblioteczne. Przy Agendzie działa Klub Dyskusyjny „Co i jak ?”. Bibliotekarze tam pracujący czynnie włączyli się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Dotarcie do zbiorów umożliwiają – wolny dostęp do półek oraz szczegółowe katalogi (alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy i działowy wg wieku czytelnika). 


Dział Sieci Terytorialnej
Gmach Główny – II piętro 
Kierownik
tel. (32) 787 06 01 do 03 wew. 119
Napisz wiadomość e-mail

Dział Sieci Terytorialnej realizuje podstawowe zadania statutowe Biblioteki na terytorium administracyjnym Gminy Bytom. Udostępnia zgromadzone zbiory biblioteczne, udziela informacji źródłowej i skierowującej w podstawowym zakresie dziedzinowym, prowadzi działalność oświatową, popularyzatorską i edukacyjną.


Filia nr 1
Bytom – Szombierki, ul. Zakątek 20, Szkoła Podstawowa Nr 45
tel. 730 595 001
Napisz wiadomość e-mail

Gromadzi i udostępnia księgozbiór obejmujący różne dziedziny wiedzy oraz beletrystykę dla dorosłych czytelników. Posiada również bogaty księgozbiór dla młodszych czytelników, obejmujący: lektury szkolne, książki dla najmłodszych, bajki, baśnie, szeroki wybór literatury przygodowej, fantastycznej i historycznej. Regularnie organizowane są tu konkursy literackie i plastyczne adresowane do dzieci. W czasie roku szkolnego prowadzone są tematyczne lekcje biblioteczne, natomiast w okresie wolnym od zajęć szkolnych  imprezy z cyklu ferie i wakacje w bibliotece dla dzieci spędzających ten czas w mieście.


Filia nr 4
Bytom – Stroszek, ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 37
tel. (32) 726 66 83
Napisz wiadomość e-mail

Usytuowana jest na Osiedlu Na Wzgórzu i przeznaczona do szerokiego grona użytkowników: dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży aż po czytelników dorosłych. Gromadzi i udostępnia literaturę piękną oraz literaturę popularnonaukową. Posiada wyodrębniony dział obejmujący literaturę dotyczącą Bytomia. Dla młodych użytkowników zgromadzono bogaty zbiór lektur szkolnych, bajki, opowiadania, książki obyczajowe, przygodowe, fantastyczne i historyczne. Organizowane są wycieczki po bibliotece, spotkania literacko-plastyczne oraz szereg zajęć w czasie ferii i wakacji. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Posiada dwa stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Na terenie placówki działa Dyskusyjny Klub Książki „Mozaika”.


Filia nr 6
Bytom – Łagiewniki, ul. Cyryla i Metodego 38
tel. (32) 724 95 91
Napisz wiadomość e-mail

Gromadzi i udostępnia księgozbiór popularnonaukowy, beletrystyczny oraz literaturę dla dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych stworzono kącik do zabawy i zajęć plastycznych. Ze zbiorów można korzystać zarówno na miejscu jak i wypożyczyć je do domu. Dla przedszkolaków oraz uczniów młodszych klas szkoły podstawowej organizowane są spotkania, podczas których zapoznają się z funkcjonowaniem, historią i zbiorami placówki. Filia uczestniczy również w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, zaś w czasie ferii i wakacji prowadzone są ciekawe zajęcia dla dzieci spędzających ten czas w mieście. Organizowane są konkursy literackie i plastyczne, istnieje również możliwość organizacji lekcji bibliotecznej na zamówiony temat, zarówno dla uczniów, jak i przedszkolaków.


Filia nr 12
Bytom – Rozbark, ul. Arki Bożka 21, Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2
tel. (32) 787 31 15
Napisz wiadomość e-mail

W skład księgozbioru wchodzą książki beletrystyczne, popularnonaukowe, literatura dla dzieci i młodzieży oraz bogaty zbiór lektur szkolnych. Placówka zaopatrzona jest w księgozbiór podręczny obejmujący słowniki, encyklopedie, leksykony, itp. Wolny dostęp do półek pozwala użytkownikom na bezpośrednie zaznajomienie się z bogatym księgozbiorem. Placówka jest w pełni przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizowane są ciekawe i różnorodne zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci, zajęcia w czasie ferii i wakacji oraz lekcje biblioteczne przygotowane głównie z myślą o uczniach szkoły, w której placówka się mieści.


Filia nr 20
Bytom – Sucha Góra, ul. Korczaka 1, Szkoła Podstawowa Nr 38
tel. (32) 725 06 29
Napisz wiadomość e-mail

W dwóch oddzielnych pomieszczeniach znajduje się bogaty księgozbiór popularnonaukowy, beletrystyczny, lektury dla dzieci i młodzieży oraz książeczki dla najmłodszych. Placówka posiada czytelnię, gdzie na miejscu można skorzystać z encyklopedii, słowników, leksykonów, wydawnictw albumowych i innych kompendiów wiedzy. W sali komputerowej znajdują się 4 stanowiska komputerowe podłączone do Internetu. Na terenie placówki odbywają się zajęcia dla dzieci: tematyczne lekcje biblioteczne, spotkania literackie i plastyczne, konkursy oraz szereg zajęć organizowanych we współpracy ze szkołą, w której filia się mieści.


Filia nr 22 
Bytom – Miechowice, ul. Nickla 19, Szkoła Podstawowa Nr 26
tel. 730 595 002
Napisz wiadomość e-mail

Gromadzi i udostępnia publikacje z różnych dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną dla dzieci i dorosłych. Zaopatrzona jest w podstawowy kanon lektur szkolnych. Organizuje konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz zajęcia w czasie ferii i wakacji. Pracownicy placówki współpracują z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym organizując dla jego podopiecznych terenowe zajęcia terapeutyczne. Integralną część struktury organizacyjnej PF 22 stanowi punkt biblioteczny znajdujący się w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Księgozbiór udostępniany jest w pomieszczeniu przeznaczonym dla biblioteki. Praktykuje się dostarczanie książek bezpośrednio do mieszkań pensjonariuszy. Obok książek, wypożycza się również audiobooki przywożone z Gmachu Głównego MBP. Regularnie organizowane (również we współpracy z innymi instytucjami) są prelekcje dla mieszkańców DPS na interesujące ich tematy.


Filia nr 23
Bytom – Śródmieście, ul. Łużycka 12a, Szkoła Podstawowa Nr 51
tel. (32) 787 60 75
Napisz wiadomość e-mail

W skład księgozbioru wchodzą książki naukowe, popularnonaukowe, lektury szkolne, publikacje dla dzieci i młodzieży oraz literatura piękna i beletrystyczna. Filia zaopatrzona jest w słowniki, encyklopedie, leksykony, kalendaria, albumy itp., z których można korzystać na miejscu. Wolny dostęp do półek pozwala czytelnikom na bezpośredni kontakt z treścią poszczególnych publikacji oraz dowolny wybór literatury zgodnie ze swoimi upodobaniami. Z myślą o najmłodszych organizuje się konkursy literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne oraz szereg ciekawych zajęć w czasie ferii i wakacji. Filia uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dla dorosłych czytelników prężnie działa Dyskusyjny Klub Książki „Niedosyt”.

Copyright © 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content