Patron – Miejska Biblioteka Publiczna

Patron

Władysław Studencki – historyk literatury polskiej, działacz społeczno-kulturalny, literat. Mieszkał przeszło 40 lat w Bytomiu, będąc jednocześnie organizatorem i uczestnikiem życia naukowego i kulturalnego. 

W 1945 r. wraz z Włodzimierzem Markowskim nadawał ulicom i placom Bytomia polskie nazwy, zorganizował liceum ogólnokształcące i liceum dla pracujących.
Założył w Bytomiu Klub Literacki, który działał pod jego kierownictwem 33 lata i był wzorem dla późniejszych klubów w Gliwicach, Sosnowcu czy Zakopanem. Odbyło się w nim ok. 1200 wieczorów, na których gościli najwięksi pisarze
(J. Andrzejewski, M. Dąbrowska, J. Iwaszkiewicz, J. Parandowski, W. Szymborska), wybitni uczeni (K. Michałowski, Wł. Tatarkiewicz, A. Gieysztor, Z. Klemensiewicz), podróżnicy, ludzie teatru, muzyki czy filmu.

Patron Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu - Władysław Studencki

KALENDARIUM ŻYCIA WŁADYSŁAWA STUDENCKIEGO

16.12.1910 – w Żywcu rodzi się Władysław Studencki
1921-1929 – uczęszcza do Gimnazjum w Białej, a następnie do Gimnazjum im. M. Kopernika w Żywcu
1929 – 1933 – studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
1933 – uzyskuje magisterium i rozpoczyna bezpłatną praktykę nauczycielską w Żywcu
1935 – zdaje egzamin państwowy na nauczyciela szkół średnich i rozpoczyna pracę pedagogiczną najpierw w Średniej Szkole Ogrodniczej w Kijanach, a następnie w Gimnazjum i Liceum w Piekarach Śląskich
1939-1945 – pracuje w leśnictwie i uczestniczy w tajnym nauczaniu w Czatkowicach i Krzeszowicach
1945-1965 – mieszka i pracuje w Bytomiu jako polonista
1947-1949 – studiuje dyplomację w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ
1948 – zakłada i zostaje prezesem Klubu Literackiego (do roku 1981)
1956 – organizuje międzywydziałowe Studium dla Pracujących, którym do 1966 roku kieruje jako dziekan i prodziekan
1958 – zostaje prodziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP w Opolu
1960 – uzyskuje doktorat na podstawie rozprawy pt. „Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza”
1963 – habilituje się na UJ na podstawie rozprawy pt. „Życie i twórczość L.M. Staffa”, także w tym roku zostaje członkiem Związku Literatów Polskich
1965 – obejmuje kierownictwo Katedry Literatury Polskiej WSP w Opolu
1971 – odznaczony zostaje Złotym Krzyżem Zasługi
1972 – zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym
1973 – otrzymuje nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia, w tym roku zostaje również odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
1977 – uzyskuje tytuł profesora zwyczajnego
1982 – zostaje członkiem Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC)
22.12.1985 – umiera w Bytomiu gdzie zostaje pochowany


Bibliografia podmiotu

Studencki W.: Do podstaw socjologii literatury. Żywiec 1934.
Studencki W.: Muszla. Żywiec 1935.
Studencki W.: Świt i zmierzch. Lublin 1936.
Studencki W.: Twórczość dramatyczna Emila Zegadłowicza. Wrocław 1962.
Studencki W.: Życie i twórczość L[udwika] M[arii] Staffa. Opole 1964.
Studencki W.: Szkice literackie : wielcy i mali. Opole 1967.
Studencki W.: Wieczory bytomskie : silva rerum. Wrocław 1967.
Studencki W.: O Wacławie Berencie. Cz. 1-2. Opole 1968-1969.
Studencki W.: Alchemik słowa : (Rzecz o Janie Parandowskim). Cz. 1-2. Opole 1972-1974.
Studencki W.: Kornel Ujejski w świetle listów, przemówień, pamiętników. Warszawa 1984.
Studencki W.: Ze wspomnień. Opole 1994.


Bibliografia przedmiotu (wybór)

Obrączka P.: Bibliografia prac profesora Władysława Studenckiego. [Cz. 1] Zeszty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska. 1975, nr 13, s. 239-243; cz. 2 tamże 1985, nr 24, s. 167-169.


Obrączka P.: Wykaz prac doktorskich napisanych pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Studenckiego. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska. 1985, nr 24, s. 170-171.


Piasecki Z.: Władysław Studencki w pięćdziesięciolecie pracy naukowej i pedagogicznej Profesora. Opole. 1985, nr 3, s. 22


Piasecki Z.: W czterdziestolecie pracy naukowej i pedagogicznej prof. dra hab. Władysława Studenckiego. Kwartalnik Opolski. 1974, nr 4, s. 7-11


Piasecki Z.: Dorobek naukowy Władysława Studenckiego : próba charakterystyki. Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Filologia Polska. 1985, nr 24, s. 7-15


Piasecki Z.: Wspomnienie o profesorze Studenckim. Opole. 1986, nr 5, s. 10-11, 27. 

Copyright © 2023 Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Skip to content